Библия для тебя - живое слово живого Бога

 

СТАТУТ
помicної церкви /релiгiйної громади/ євангельських християн-баптистiв


 
  З А Г А Л Ь Н I   П О Л О Ж Е Н Н Я

  1.1. Помiсна церква /релiгiйна громада/ євангельських християн-баптистiв /далi помiсна церква/ є добровiльним об'єднанням вiруючих євангельсько-баптистського вiросповiдання, об'єднаних для спiльного сповiдання своєї вiри та поклонiння Богу, духовного зростання, проповiдi Євангелiя, служiння дiлам милосердя та добродiйностi.
  1.1.1 Членом помiсної церкви може бути той, хто увiрував в Icуса Христа, як у свого особистого Спасителя, хто пережив народження згори та прийняв водне хрещення по вiрi через занурення у воду.
  1.1.2 Кожен член помiсної церкви повинен приймати участь у церковному життi, керуючись Статутом та внутрiшнiми настановами церкви, служити Господу вiдповiдно своїм обдаруванням. Вiн може бути, згiдно свого покликання, обраним на служiння.
  1.1.3 Помiсна церква входить до складу союзу євангельських християн-баптистiв України i є членом об'єднання церков областi.
  1.1.4 Помicна церква є юридичною особою, має свiй розрахунковий рахунок.
  1.1.5 Помicна церква має свою печатку, бланк i штамп з позначенням свого найменування.
  1.1.6 Помiсна церква володiє, користується та розпоряджається майном, яке є її власнiстю.
  1.1.7 Помiсна церква дiє на пiдставi Святого письма - книг Старого та Нового заповiтiв /канонiчнi/, вiросповiдання євангельських християн-баптистiв та даного Статуту.


 
  З А Д А Ч I   П О М I С Н О Ї   Ц Е Р К В И

  2.2 Задачi помiсної церкви:
  2.2.1 Проповiдь Євангелiя /Мр.16.15; Дii Ап.20.24/
  2.2.2 Виховання вiруючих для досягнення святостi, християнського благочестя та виконання в життi того, що звелiв Icус Христос /Мтф.28.20; 1Тим.2.1-4/.
  2.2.3 Навчання дiтей та молодi у недiльних школах заповiдям та настановам Господнiм /Еф.6. 4/.
  2.2.4 Розвиток та укрiплення єдностi помiсної церкви /Iн.17.21-23/ та добрих зв'язкiв з iншими помiсними церквами, що входять до Союзу ЕХБ України /Рим.12.13; Гал.6.2/, старанне служiння дiлами милосердя та добродiйности.


 
  Д I Я Л Ь Н I С Т Ь   П О М I С Н О Ї   Ц Е Р К В И

  3.3 Для здiйснення вказаних задач помiсна церква проводить:
  3.3.1 Богослужбовi збори з проповiддю Євангелiї, вивченням Бiблiї, молитвами, псалмоспiвами (загальними, хоровими, груповими, сольними) та супроводженням на рiзних музичних iнструментах, декламацiями; здiйсненням водних хрещень по вipi, хлiбопереломлень, шлюбiв, молитв над дiтьми, посвяченням служителiв, похоронiв та iнших служiнь.
  3.3.2 Духовно-повчальнi, бiблiйнi, молитовнi, євангелiзацiйнi та iншi зiбрання.
  3.3.3 Помiсна церква має недiльнi, бiблiйнi навчальнi заклади i групи релiгiйної освiти та виховання дiтей та дорослих згiдно вчення Iсуса Христа.
  При церквi можуть утворюватись товариства, братства, iншi об'єднання громадян для здiйснення добродiйництва, вивчення i розповсюдження релiгiйної лiтератури, iншої просвiтницької дiяльностi. Цi товариства, братства можуть мати свої власнi Статути та громадськi об'єднання.
  Помiсна церква у порядку, визначеному чинним законодавством, для виконаня своїх статутних завдань може засновувати виробничi, будiвельнi, видавничi та iншi пiдприемства, а також добродiйнi заклади (притулки, iнтернати, лiкарнi, тощо) з правом юридичної особи, у тому числi i спiльнi з аналогiчними громадськими або зарубiжними релiгiйними органiзацiями.
  3.3.4 Для виховання вiруючих, пiднесення духовно-морального рiвня, пiдготовки та удосконаленя служителiв помiсна церква має гуртки по вивченню Бiблiї, вокально-музичнi, рукодiльнi та iншi, а також звуковiдеостудiї, бiблiотеку, фонотеку, читальний зал та iн.
  3.4.1 Богослужбовi зiбрання помiсної церкви проходять у недiльнi днi, а також на тижнi в днi, передбаченi церквою, та в днi cвят: Рiздва, Нового року, Хрещення Господня, Срiтення, Благовiщення, Великодня, Вознесiння, Трiйцi, Преображення, Свята жнив, Дня єдности та iн. церковних свят, включаючи особливi днi молитв та євангелiзацiй.
  3.4.2 Хлiбопереломлення у помicнiй церквi здiйснюється кожної першої недiлi мicяця.
  3.5.1 Помiсна церква проводить богослужбовi зiбрання у власних церковних будинках, а також у будинках, що переданi державою у безплатне користування церкви, чи в будинках, арендованих у мicцевих органiв влади чи приватних осiб.
  3.5.2 Богослужiння, релiгiйнi обряди, царемонiї та процесiї можуть звершуватись також у квартирах та будинках громадян за їхнiм проханням, а також за проханням хворих та перестарiлих у лiкарнях та пансiонатах. Встановленим законодавством порядком богослужiння та iншi релiгiйнi дiї можуть звершуватись на стадiонах, мicцях ув'язнення та вiдбування покарання та iнших громадських мiсцях.
  3.5.3 Траурнi богослужiння та похороннi процесiї здiйснюються пiд вiдкритим небом, а також у молитовних будинках, та в будинках i на квартирах громадян, на кладовищах i в крематорiях безперешкодно.
  3.5.4 На богослужбових зiбраннях, у проповiдi, спiвах, декламацiях та iнших видах служiння за дорученням пресвiтера, або особи, яка його замiнює, можуть приймати участь i члени iнших помiсних церков ЄХБ, а також дiти i молодь.
  3.6.1 Кожен, хто увiрував i має бажання прийняти водне хрещення по вiрi, заявляє про це пресвiтеру i церквi, i пiсля вiдповiдних духовних настанов /Мтф.28.20/ проходять випробування.
  3.6.2 Хрещення здiйснюється пiсля прийняття рiшення помiсної церкви про допущення новонаверненого до водного хрещення, що здiйснюється у природних водоймах або у баптистерiях.
  3.7 Прийняття до членiв помiсної церкви прибулих з iнших помiсних церков проводиться пiсля отримання свiдоцтва церкви, в котрiй вони були членами.
  3.8 Помiсна церква зберiгає свою самостiйнiсть, вибори, перевибори пресвiтера та дияконiв, прийом у члени церкви i вiдлучення вiд церкви, господарсько-фiнансовi та iншi внутрiшньоцерковнi питання, представленi пресвiтером спiльно з церковною радою, вирiшуються на членському зiбраннi церкви.


 
  СЛУЖИТЕЛI  ЦЕРКВИ  ТА  ЇЇ  ОРГАНИ

  4.9.1 Для повсякденного служiння та ведення поточних справ у вiдповiдностi з Святим Писанням /1Тим.3.11-12, Тит.1.5-9/, церква обирає пресвiтерiв, серед яких один є вiдповiдальним першим пресвiтером.
  4.9.2 Обрання та переобрання пресвiтера здiйснюється церквою за участю представникiв ради об'єднання євангельських християн-баптистiв. Воно вважається правомiрним при подачi за нього не менше 2/3 голосiв членiв церкви, котрi мають право на участь у голосуваннi.
  4.9.3 Пресвiтером церкви може обиратись член iншої церкви євангельських християн-баптистiв при спiльнiй згодi церков.
  4.9.4 Той, хто обирається на пресвiтерське служiння, проходить випробувальний перiод, як правило, не бiльше одного року. Потiм, пiсля спiвбесiди служителiв, при згодi церкви на урочистому богослужiннi здiйснюється посвячення на пресвiтерське служiння.
  4.9.5 Пресвiтер пiдзвiтний церквi i звiтує про свою дiяльнiсть не менше одного разу на рiк.
  4.9.6 Пресвiтер, як правило, знаходиться на утриманнi церкви /2Кор.9.13-14, 1Тим.5.17-18/.
  4.9.7 Обвинувачення на пресвiтера розглядається служителями церкви за участю представникiв ради об'єднання /1Тим.5.19/.
  4.9.8 Пресвiтер церкви вiдповiдає за богослужбовi зiбрання, духовне виховання членiв, здiйснює разом з iншими служителями церковнi установлення - водне хрещення, хлiбопереломлення, шлюб, молитви над дiтьми та iншi священнодiї.
  4.9.9 Пресвiтер вiдповiдає за роботу недiльної школи, органiзацiю дитячих та юначих хорiв.
  4.9.10 Пресвiтер проводить членськi виховнi зiбрання, бесiди з дияконами, проповiдниками, євангелистами, регентами, молоддю, дiтьми, працiвниками недiльної школи та вiдповiдаючими за служiння добродiйностi та милосердя.
  4.9.11 Пресвiтер - духовний керiвник помiсної церкви i представляє її iнтереси i окремих вiруючих перед органами влади, рiзними громадськими органiзацiями i вiд iменi церкви оформляє клопотання, угоди, контракти та iншi дiловi документи.
  4.10 Церковнi установи здiйснюють посвяченi служителi.
  4.11.1 Помiсна церква в допомогу пресвiтеру обирає дияконiв /1Тим.3.8-23, Дiї 6.1-8/, котрi проходять випробувальний перiод не бiльше одного року. Посвячуються вони за згодою церкви на урочистому богослужiннi пiсля спiвбесiди з ними на церковнiй радi.
  4.11.2 В духовно-виховнiй роботi крiм пресвiтерiв i дияконiв можуть приймати участь проповiдники i iншi духовно-авторитетнi члени церкви. В своїй дiяльностi вони керуються вiдповiдними рiшеннями церкви i церковної ради.
  4.11.3 Помicна церква обирає церковну раду з служителiв та найбiльше досвiчених, духовно-авторитетних членiв церкви для виконання рiшень церкви, пiдготовки пропозицiй i рекомендацiй членському зiбранню та координацiї всiєї дiяльностi церкви. Головою церковної ради є пресвiтер.
  4.11.4 Для органiзацiї роботи молодi в помiснiй церквi й представництва у церковнiй радi обирається керiвник молодi.
  4.12 Для перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi церкви на дiловому членському зiбраннi обирається ревiзiйна комiсiя в кiлькостi 3-х членiв.
  4.12.1 Ревiзiя коштiв та матерiальних цiнностей проводиться ревiзiйною комiсiєю не менше одного разу на рiк. Результати перевiрки доповiдаються i затверджуються загальним зiбранням членiв церкви.
  4.13 Хористи, їх керiвники, а також тi, що грають на музичних iнструментах - люди вiруючi.
  4.13.1 Духовними опiкунами хору є пресвiтер церкви i регент.


 
 МАЙНОВИЙ СТАН ТА ГОСПОДАРСЬКО-ФIНАНСОВА ДIЯЛЬНIСТЬ ПОМIСНОЇ ЦЕРКВИ

  5.14.1 Кошти помiсної церкви складаються з добровiльних пожертв, вкладiв по заповiтам всерединi країни та за її межами, а також вiд видавничої та iншої дiяльностi.
  5.14.2 У власностi помiсної церкви перебувають будiвлi, в тому числi спецiальна культова будiвля, предмети культу, об'єкти виробничого, добродiйного, соцiального призначення, транспорт, кошти та iнше майно, набуте церквою за рахунок добровiльних пожертв, власних коштiв, або передане їй у власнiсть державою, а також придбане з iнших законних пiдстав:
  - грошовi надходження у зв'язку iз здiйсненням релiгiйної дiяльностi;
  - прибутки вiд виробничої, господарської та iншої дiяльностi, яка здiйснюється вiдповiдно до закону i цього Статуту;
  - прибутки вiд реалiзацiї лiтератури i предметiв релiгiйного призначення.
  5.14.3 Помiсна церква може використовувати для своїх потреб будiвлi та майно, що надається iй на договiрних засадах державними, громадськими органiзацiями або громадянами у власнiсть або у безоплатне користування. Помiсна церква може отримувати будiвлi i майно, що становлять державну власнiсть.
  5.14.4 Кошти помiсної церкви витрачаються на утримання Молитовного будинку, оплату працi духовних i господарських працiвникiв церкви, на вiдрахування об'єднанню та Союзам ЕХБ, на дiла добродiйностi, милосердя та iншi потреби, а також на забезпечення житлом служителя церкви та його сiм'ї.
  5.14.5 Розпорядником церковних коштiв є пресвiтер i 2 члена церковної ради, котрих обирають для господарсько-фiнансової дiяльностi.
  5.15.6 Помiсна церква веде облiк своїх членiв, а також приходно-розходну книгу церковних розходiв i майна.
  5.15.1 Помiсна церква, як суб'єкт цивiльного права, своїм майном вiдповiдає по своїх зобов'язаннях i не вiдповiдає по зобов'язаннях iнших релiгiйних органiзацiй або пiдприємств /закладiв/, що структурно входять до помiсної церкви або дiють при церквi як громадськi органiзацiї i мають свої власнi Статути.
  5.15.2 На майно культового призначення, що належить помiснiй церквi, не може бути накладене стягнення по претензiях кредиторiв.
  5.15.3 Добровiльнi пожертви та iншi доходи помiсної церкви, вiдповiдно до чинного законодавства, не оподатковуються.
  5.15.4 Змiни i доповненя до Статуту приймаються на загальних членських зборах церкви, їх реєстрацiя здiйснюється в тому ж порядку i в тi ж строки, що i реєстрацiя Статуту.
  5.15.5 У випадку самолiквiдацiї помiсної церкви за рiшенням загальних зборiв, рухоме i нерухоме майно пiсля виплати боргiв, передається обласному об'єднанню церков ЄХБ.
 
  Даний Статут прийнято на членському зiбраннi церкви


http://www.Bible-For-You.org/Biblio/ustav.htm

Ad majorem Dei gloriam!